czwartek, 14 stycznia 2010

Alternatywny projekt Regulaminu GOT

W związku z powstaniem projektu zmian w Regulaminie GOT, prezentowanym na stronie KTG ZG PTTK, do którego odnoszę się w blogu w sposób zdecydowanie negatywny, przedstawiam alternatywny projekt zawierający część rozwiązań proponowanych przez KTG i będący, mam nadzieję, czytelniejszy.
Bazuję na dotychczasowym tekście obowiązującego regulaminu.
Proponowane zmiany są zaznaczone albo przez przekreślenie tego co proponuję usunąć albo przez podkreślenie tego co proponuję wstawić.

Zachęcam do dyskusji.
Regulamin GOT
§ 1.
Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze, spadkobierca i kontynuator Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, ustala niniejszym regulaminem zasady zdobywania ustanowionej w 1935 roku Górskiej Odznaki Turystycznej, zwanej dalej GOT PTTK.

§ 2.
Nadzór nad instytucją GOT PTTK sprawuje Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK.

§ 3.
GOT PTTK zdobywa się przez odbycie pieszych wędrówek w górach Polski oraz zagranicznych pasmach górskich Karpat i Sudetów, położonych na obszarze pogranicza, przy zachowaniu zasad bezpiecznego i racjonalnego uprawiania turystyki górskiej, przestrzegając przepisów dotyczących poruszania się na obszarach chronionych i w strefie nadgranicznej.

§ 4.
1. Ustanawia się cztery kategorie GOT PTTK: popularną, małą, dużą i „Za Wytrwałość”.
2. Odznaki popularna i „Za Wytrwałość” są jednostopniowe.
3. Odznaki małe i duże mają po trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty.

§ 5.
1. GOT PTTK zdobywa się w kolejności: popularna, mała brązowa, mała srebrna, mała złota, duża brązowa, duża srebrna, duża złota.

2. Odznakę „Za Wytrwałość” może zdobywać posiadacz odznaki małej złotej lub dużej złotej.

3. W jednym roku kalendarzowym można zdobyć tylko jeden stopień GOT PTTK, z wyjątkiem stopnia popularnego i małego brązowego, które mogą być zdobyte w tym samym roku. jeśli zdobywający ukończył 10 lat.

4. Kolejne wyższe kategorie i stopnie GOT PTTK nie muszą być zdobywane w bezpośrednio po sobie następujących sezonach i można je zdobywać również ratalnie.

5. Czas zdobywania każdego stopnia odznaki nie jest ograniczony.

6. W ciągu jednego sezonu nie można weryfikować równocześnie GOT dużych oraz norm do odznaki „Za Wytrwałość”.

7. Książeczkę GOT PTTK należy przedłożyć do weryfikacji po spełnieniu wymogów na dany stopień odznaki lub normy.

Dla uczytelnienia rozbite na punkty

§ 6.
GOT PTTK popularną oraz małe zdobywa się według zasad:

1. Zalicza się jeden punkt za każdy przebyty kilometr oraz 1 punkt za każde 100 metrów sumy podejść. Jeżeli wycieczka jest ujęta w Trasach punktowanych do GOT PTTK, stanowiących załącznik do niniejszego regulaminu, to należy stosować punktację przewidzianą w Trasach.

2. Ustala się następującą liczbę punktów dla poszczególnych kategorii wiekowych:

Kategoria i stopień odznaki GOT Kategorie wieku
I II III IV
8-10 lat 11-15 16-50 powyżej 50 lat i osoby niepełnosprawne
popularna 40 50 60 50
mała brązowa 80 100 120 100
mała srebrna - 300 360 300
mała złota - 600 720 600


3. Nie zalicza się punktów uzyskanych na wycieczce odbytej tą samą trasą i w tym samym kierunku w toku zdobywania jednego stopnia odznaki.

4. Nadwyżkę punktów zdobytych w danym roku zalicza się na poczet normy potrzebnej do zdobycia następnego stopnia odznaki, jednak nie więcej niż 50% tej normy. Nie dotyczy to norm do odznaki „ZaWytrwałość”.

5. Aby zdobyć małą srebrną GOT, należy odbyć wycieczki w przynajmniej dwóch grupach górskich o których mowa w Par. 9 pkt 2., przy czym w każdej z nich należy zdobyć przynajmniej po 20% punktów wymaganych do zdobycia małej srebrnej GOT.

6. Aby zdobyć małą złotą GOT, należy odbyć wycieczki w przynajmniej trzech grupach górskich o których mowa w par. 9 pkt 2., przy czym w każdej z nich należy zdobyć przynajmniej po 20% punktów wymaganych do zdobycia małej złotej GOT.


§ 7.
Poszczególne stopnie GOT w kategorii dużej zdobywa się przez odbycie dwóch wycieczek wielodniowych według poniższych zasad:

1. Trasa każdej wycieczki powinna prowadzić przez co najmniej 7 punktów pośrednich, dowolnie wybranych z wykazu stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, zastrzeżeniem punktu 3znajdującego się w II części Tras punktowanych do GOT PTTK..

2. Punkty pośrednie mogą być wykorzystane tylko raz przy zdobywaniu wszystkich trzech stopni odznaki w kategorii dużej.

3. Z każdej grupy górskiej o której mowa w par. 9 pkt.2 można wykorzystać nie więcej niż 14 punktów pośrednich.


§ 8.
GOT PTTK w kategorii „Za Wytrwałość” zdobywa się według następujących zasad:

1. Posiadacz dużej złotej odznaki musi spełnić siedmiokrotne, a posiadacz małej złotej dziesięciokrotne wymogi dla przyznania któregokolwiek stopnia małej lub dużej GOT PTTK (z wyjątkiem popularnej GOT). Każda uzyskana norma na odznakę GOT „Za Wytrwałość” wymaga zweryfikowania za dany sezon w dowolnym Terenowym Referacie Weryfikacyjnym GOT, za wyjątkiem ostatniej normy, podlegającej weryfikacji w Centralnym Referacie Weryfikacyjnym GOT PTTK w Krakowie.

2. Spełnienie tych wymogów musi być stwierdzone przez Centralny Referat Weryfikacyjny GOT PTTK w trybie odrębnej weryfikacji odznaki, przy czym w ciągu jednego roku można spełnić tylko jedną normę.

3.
2GOT PTTK „Za Wytrwałość” może być zdobywana tylko jednokrotnie podczas każdego cyklu zdobywania odznaki.

§ 9.
1. Do potwierdzania i weryfikacji książeczek GOT PTTK uprawnieni są, z zastrzeżeniem § 11.1 niniejszego Regulaminu) – w zakresie posiadanych uprawnień – wyłącznie przodownicy turystyki górskiej PTTK mianowani przez Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK według odrębnego regulaminu.

2. Uprawnienia przodownika turystyki górskiej nadaje się na następujące grupy górskie: Tatry i Podtatrze, Beskidy Zachodnie, Beskidy Wschodnie, Sudety, Góry Świętokrzyskie.

3. Do potwierdzania punktów zdobytych w zagranicznych pasmach górskich, o których mowa w § 3 niniejszego regulaminu, uprawnieni są przodownicy turystyki górskiej posiadający uprawnienia na odpowiednie grupy górskie po stronie polskiej.Granice między Beskidami Zachodnimi a Wschodnimi przyjęto wzdłuż linii prowadzącej od Przełęczy Tylickiej doliną Muszynki, przez Mochnaczkę, a dalej doliną Kamienicy Nawojowskiej i wzdłuż Dunajca.

4. O uprawnienia przodownika turystyki górskiej PTTK może się ubiegać posiadacz co najmniej małej złotej GOT PTTK.

§ 10.
1. Przyznanie GOT PTTK odbywa się na podstawie wypełnionej i potwierdzonej przez przodownika turystyki górskiej PTTK książeczki GOT PTTK.

2. Wzór książeczki określa Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK. Prawa wydawnicze książeczki i regulaminu GOT zastrzeżone są dla Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK – w Krakowie.określa ZG PTTK.

§ 11.
Książeczkę GOT PTTK należy wypełniać zgodnie z następującymi zasadami:

1. W trakcie wycieczki należy zbierać w książeczce potwierdzenia przejścia pieczątką dowolnej instytucji zawierającą nazwę miejscowości lub podpisem przodownika turystyki górskiej PTTK albo przewodnika górskiego uczestniczącego w wycieczce lub członka kadry programowej PTTK uczestniczącego w wycieczce. Potwierdzenie pieczątką nie jest konieczne, jeśli przodownik lub przewodniklub członek kadry programowej PTTK uczestniczy w wycieczce. Przodownicy turystyki górskiej PTTK są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania potwierdzeń.

2. Wycieczki należy wpisać zgodnie z § 6 niniejszego regulaminu i przedłożyć przodownikowi turystyki górskiej PTTK do potwierdzenia. Przebieg wycieczki nie ujętej w Trasach punktowanych do GOT PTTK należy wpisać podając dokładnie trasę, odległość w kilometrach, sumę podejść w pełnych setkach metrów. Przy ubieganiu się o dużą GOT PTTK trasę wycieczki należy wpisać podkreślając punkty pośrednie, wymienione w wykazie na ss. 17–19.w załączniku do niniejszego Regulaminu.

3. Wycieczki odbywane w zagranicznych pasmach górskich, o których mowa w § 3, należy punktować według zasad określonych w § 6 ust. 1 niniejszego regulaminu.

4. Przodownik sprawdza odbycie wycieczki i właściwe jej wpisanie do książeczki oraz potwierdza to swoim podpisem, z podaniem numeru legitymacji przodownika.

5. Przodownik jest uprawniony do potwierdzania odbycia wycieczek: a) w zakresie posiadanych uprawnień na poszczególne grupy górskie, nawet jeśli nie był obecny na wycieczce, b) poza zakresem swych uprawnień terenowych, jeśli sam brał udział w wycieczce.

§ 12.
Ubiegający się o GOT PTTK popularną, i małą, dużą brązową i dużą srebrną oraz normy Za Wytrwałość (za wyjątkiem ostatniej) przedstawiają książeczkę do weryfikacji dowolnemu terenowemu referatowi weryfikacyjnemu odznaki (TRW GOT PTTK), zaś ubiegający się o GOT dużą złotą i „Za Wytrwałość” – Centralnemu Referatowi Weryfikacyjnemu GOT w Krakowie. Do książeczki należy załączyć potwierdzenie zweryfikowania ostatniego stopnia odznaki. Książeczkę należy złożyć do weryfikacji najdalej do 31 stycznia następnego roku po roku, w którym uzyskano normę na dany stopień odznaki. Ubiegający się o odznakę lub normę „Za Wytrwałość” ponoszą koszty opłat pocztowych związanych z korespondencją i wysyłką książeczek i odznak.

§ 13.
1. Zweryfikowana książeczka GOT PTTK jest zarazem legitymacją posiadanego stopnia odznaki i uprawnia do jej nabycia i noszenia.

2. Odznaki nabywa się w placówkach PTTK za okazaniem zweryfikowanej książeczki GOT PTTK, natomiast odznakę „Za Wytrwałość” – również za okazaniem zweryfikowanej książeczki – w Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie.

§ 14.
Wątpliwości mogące wyniknąć z interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzyga Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK.

§ 15.
Regulamin niniejszy, uchwalony na posiedzeniu Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK w dniu XX.XX.2010 i obowiązuje od dnia 01.01.2011 r. Osoby które rozpoczęły zdobywanie danego stopnia GOT według dotychczasowego Regulaminu stosują zasady dotychczasowe a następny stopień zdobywają według obecnego Regulaminu. 9 stycznia 1999 r., obowiązuje od dnia 1 lutego 1999 r. wraz z poprawkami uchwalonymi na posiedzeniu w dniach 9 października 1999 r., 3 grudnia 2005 r. i 28 kwietnia 2007 r.

4 komentarze:

 1. Paragraf 6 pkt 5 i 6 to zbędne utrudnienie przy zdobywaniu małych GOT. Takie zasady to mogą być przy dużych.

  OdpowiedzUsuń
 2. Spośród trzech projektów wspomnianych przez KTG ZG ten jest najbliższy moim poglądom. Czy jest gdzieś możliwość nawiązania spokojnej i rzeczowej dyskusji na takie tematy, gdyż dyskusja na blogu jest mniej wygodna? Może jakieś forum?
  Pozdrawiam
  Marcin

  OdpowiedzUsuń
 3. Może Forum PTTK? http://forum-pttk.pl

  OdpowiedzUsuń
 4. co to jest norma za wytrwalosc jak to zdobywac albo ile zdobyc trzeba punktow bo cos tu jest niejasne tylko sie pisze o 7 lub 10 krotnym a niepisze nic o danej normie

  OdpowiedzUsuń