czwartek, 14 stycznia 2010

regulamin GOT - uwagi do projektu zmian

W listopadzie 2009 Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK opublikowała projekt zmian w Regulaminie GOT.
Jako współinicjator pewnych zmian - współautor wniosków przyjętych w 2005 przez krajową naradę - czuję się w obowiązku zabrać głos na temat zmian.


Uwagi do projektu KTG poniżej, a pod linkiem alternatywny projekt Regulaminu.

Generalnie projekt uważam za zły i stanowiący krok o ile nie dwa kroki wstecz.
Za wybitnie szkodliwą uważam próbę zlikwidowania możliwości przenoszenia punktów z jednego stopnia na wyższy.

Poniżej szczegóły.

Na wstępie może trochę filozofii.
Jaki jest cel GOT i czemu powinna służyć?
Najniższe stopnie odznaki powinny służyć przede wszystkim zachęcie do uprawiania turystyki i promocji jej oraz PTTK. Powinny być zatem łatwo zdobywalne, bez zbędnych ograniczeń dotyczących wieku czy sposobu udokumentowania.
Wyższe stopnie powinny mieć walory edukacyjne i prowadzić do rozwoju turysty, tak żeby zachęcić go do poznania, odkrycia kolejnych obszarów górskich, tak aby posiadanie dużej złotej GOT znaczyło, że zdobywca ma schodzone całe polskie góry.

Regulamin powinien być możliwie prosty, tak żeby nie budził wątpliwości interpretacyjnych.

§ 1
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, spadkobierca i kontynuator Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, ustala niniejszym regulaminem zasady zdobywania ustanowionej w 1935 roku Górskiej Odznaki Turystycznej, zwanej dalej GOT PTTK.

§ 2
Nadzór nad instytucją GOT PTTK sprawuje Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

§ 3
Celem GOT PTTK jest zachęcanie najszerszego kręgu turystów do systematycznego poznawania gór Polski.
Wycieczki górskie nie powinny być wyścigiem lub zawodami sportowymi, a względy zdrowotne - dla których odbywamy wycieczki górskie - nie pozwalają na nadmierny wysiłek, przeto zdobywanie GOT PTTK nie może być mechaniczną pogonią za punktami.

O ile zapis par. 3 uważam za słuszny to jest to wyraz pobożnego życzenia, niemniej jako wyraz intencji twórcy odznaki może być.

§ 4
GOT PTTK zdobywa się przez odbycie pieszych wędrówek w górach Polski oraz w wybranych zagranicznych pasmach Sudetów i Karpat, położonych na obszarze pogranicza. Wycieczki należy odbywać przy zachowaniu zasad bezpiecznego i racjonalnego uprawiania turystyki górskiej, szczególnie w przypadku wędrowania osób małoletnich oraz starszych, przestrzegając przepisów dotyczących poruszania się w obszarach chronionych i w strefie nadgranicznej.

Zapis ten jest nieprecyzyjny.
Nie wiadomo co to są wybrane zagraniczne pasma Sudetów i Karpat położone na obszarze pogranicza. Moja propozycja brzmi tak:
- albo ograniczmy zdobywanie GOT do gór Polski,
- albo pozwólmy zdobywać w całych Karpatach i Sudetach.

§ 5
1. Na potrzeby regulaminu GOT dokonuje się podziału gór polskich na 6 części (w nawiasie podano numery map pomieszczonych w załączniku Trasy punktowane do GOT PTTK):
a/ Tatry (w tym Tatry Słowackie i Podtatrze; grupy T1-T3),
b/ Sudety Zachodnie (grupy S-11 do S-18 oraz S-20 i S-21),
c/ Sudety Wschodnie (grupy S-1 do S-10 oraz S-19),
d/ Beskidy Zachodnie
e/ Beskidy Wschodnie,
f/ Góry Świętokrzyskie.
2. Granicę między Sudetami Zachodnimi a Wschodnimi przyjęto wzdłuż linii wiodącej od Tłumaczowa przez Ścinawkę Górną, Krajanów, Świerki i Bartnicę, a dalej doliną Bystrzycy.
3. Granice między Beskidami Zachodnimi a Wschodnimi przyjęto wzdłuż linii prowadzącej od Przełęczy Tylickiej doliną Muszynki, przez Mochnaczkę, a dalej doliną Kamienicy Nawojowskiej i wzdłuż Dunajca1).

§ 6
Ustanawia się cztery kategorie GOT PTTK: "popularną", "małą", "dużą" i "Za Wytrwałość".
1. Odznaka "popularna" jest jednostopniowa.
2. Odznaki "małe" i "duże" mają trzy stopnie: "brązowy", "srebrny" i "złoty".
3. Odznaka "Za Wytrwałość" ma dwa stopnie2).


Tu wprowadza się kolejny stopień odznak Za Wytrwałość.
Osobiście mam wątpliwości i uważam to za zbędne.

§ 7
1. GOT PTTK zdobywa się w kolejności stopni: "popularny", "mały brązowy", "mały srebrny", "mały złoty", "duży brązowy", "duży srebrny", "duży złoty", "Za Wytrwałość".
2. O uzyskanie GOT PTTK w stopniu "popularnym" i "małym brązowym" może się ubiegać każdy po ukończeniu 8 roku życia, zaś "małą srebrną" - od 11 roku3) życia.


1. wprowadzanie ograniczeń wiekowych w tej postaci jest pomyłką.
2. dzieci z rodzin turystycznych bez problemów pokonują "dorosłe" trasy.
3. o ile za względnie rozsądne można uznać dolne ograniczenie np. 7 lat (zgoda co do świadomego uprawiania turystyki), o tyle kolejne ograniczenie 11 lat na małą srebrną to po prostu porażka.
GOT PTTK ma służyć promocji Towarzystwa i edukacji a tak działa jak antyreklama i uczy wyłącznie manipulacji datami i omijania nieżyciowych przepisów.
Czy istnieje jakikolwiek racjonalny powód dla którego 10-latek nie może zdobywać małej srebrnej?

3. W jednym roku kalendarzowym można zdobyć tylko jeden stopień GOT PTTK z wyjątkiem stopni "popularnego" i "małego brązowego", które mogą być zdobyte w tym samym roku.
4. Kolejne, wyższe stopnie GOT PTTK nie muszą być zdobywane w bezpośrednio po sobie następujących sezonach, a zatem można je zdobywać ratalnie. Czas zdobywania każdego stopnia GOT PTTK nie jest ograniczony.


Punkt 4 bym podzielił na dwa - wyodrębniając Czas zdobywania każdego stopnia GOT PTTK nie jest ograniczony. Istota tego punktu jest ukryta obok innego zapisu a praktyka dowodzi że bardzo często pada pytanie czy popularną i małą brązową można zdobywać ratalnie.
A poza tym jest błąd w numeracji - dwukrotnie występuje punkt 3 w tym paragrafie.


§ 8
GOT PTTK w stopniu "popularnym" oraz "małym" zdobywa się według następujących zasad:
1. Zalicza się 1 punkt za każdy przebyty kilometr oraz 1 punkt za każde 100 metrów sumy podejść. Jeżeli wycieczka jest ujęta w Trasach punktowanych do GOT PTTK, stanowiących załącznik do niniejszego regulaminu, to należy stosować punktację podaną w Trasach.
2. Ustala się następującą liczbę punktów wymaganych do zdobycia poszczególnych stopni GOT PTTK:
- popularny - 60 pkt. lub 3 wycieczki trwające co najmniej 6 godzin4),
- mały brązowy -120 pkt.,
- mały srebrny - 360 pkt.,
- mały złoty -720 pkt.


Zapis o 3 wycieczkach po minimum 6 godzin jest chybiony i będzie prowadził do nieporozumień interpretacyjnych.
Moim zdaniem powinno to zostać jak jest

Z projektu regulaminu wyrzucono możliwość przenoszenia nadwyżek punktów z jednego stopnia na drugi. Wycofanie się z tego punktu jest największą porażką i krokiem o 20 lat wstecz.
Możliwość przenoszenia nadwyżek została bardzo pozytywnie przyjęta przez zdobywców GOT, ukróciła kombinowanie z zapisywaniem wycieczek pod innymi datami.
Odejście od tego jest wręcz szkodliwe dla GOT.
Zatem sugeruję wrócić do punktu brzmiącego:

Nadwyżkę punktów zdobytych w danym roku zalicza się na poczet normy potrzebnej do zdobycia następnego stopnia odznaki, jednak nie więcej niż 50 % tej normy. Nie dotyczy to norm do odznaki „Za Wytrwałość”.


3. GOT PTTK w stopniach "popularnym" i "małym brązowym" może być zdobywana w jednej części polskich gór, natomiast w stopniu "małym srebrnym" - w co najmniej trzech, a w stopniu "małym złotym" - w co najmniej czterech częściach gór, zgodnych z podziałem określonym w §5 niniejszego regulaminu.


Ten zapis wydaje się w porządku, tyle że trzy różne części gór na małą srebrną i 4 na małą złotą to przesada. Poza tym nie jest powiedziane na czym polega zdobywanie odznaki w różnych grupach - jak rozumiem wystarczy zdobyć w trzech grupach po 1 (JEDNYM) punkcie a resztę w innej - ulubionej. No i jak to się ma do sytuacji kiedy część punktów jest zdobywana zagranicą?

Przypominam zapis z przyjętej uchwały krajowej narady:

Krajowa Narada Turystyki Górskiej zobowiązuje Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK do wprowadzenia w treści Regulaminu GOT PTTK zmiany wprowadzającej poniższe zasady:
- GOT małą srebrną zdobywa się w przynajmniej dwóch grupach górskich (BW, BZ, T, S, GŚw) przy czym w każdej z grup należy zdobyć co najmniej 20% normy na dany stopień odznaki;
- GOT małą złotą zdobywa się w przynajmniej trzech grupach górskich (BW, BZ, T, S, GŚw) przy czym w każdej z grup należy zdobyć co najmniej 20% normy na dany stopień odznaki;
[autorzy: P. Dudzik, T. Dygała, Za wnioskiem-37, Wstrzymujący-5, Przeciw-9]


4. Nie zalicza się punktów uzyskanych na wycieczce odbytej tą sama trasą i w tym samym kierunku w toku zdobywania jednego stopnia GOT PTTK.


5. Nie zalicza się nadwyżki punktów zdobytych w danym roku na poczet normy potrzebnej do zdobycia następnego stopnia odznaki.


Tak jak pisałem wyżej.
Ten punkt należy usunąć i zastąpić obecnym:
Nadwyżkę punktów zdobytych w danym roku zalicza się na poczet normy potrzebnej do zdobycia następnego stopnia odznaki, jednak nie więcej niż 50 % tej normy. Nie dotyczy to norm do odznaki „Za Wytrwałość”.

§ 9
Poszczególne stopnie GOT PTTK w kategorii "dużych" zdobywa się przez odbycie dwu wielodniowych wycieczek, których trasy przebiegają przez co najmniej 7 punktów pośrednich w danej części gór polskich (z wyjątkiem Tatr), zawartych w wykazie punktów pośrednich, stanowiących załącznik do niniejszego regulaminu, przy czym:


a/ każda wielodniowa wycieczka połączona z osiągnięciem 7 punktów pośrednich odbywać się powinna w innej części gór polskich w rozumieniu podziału wskazanego w §5 niniejszego regulaminu,


b/ przejście dwu części gór polskich przy zdobywaniu danego stopnia "dużej" GOT PTTK eliminuje te części gór przy zdobywaniu kolejnych stopni "dużej" GOT PTTK,


Tu jest jakaś niespójność logiczna między punktami a i b.
Ten punkt lepiej by brzmiał tak:
b/ przejście dowolnej części gór polskich przy zdobywaniu danego stopnia "dużej" GOT PTTK eliminuje tę część gór przy zdobywaniu kolejnych stopni "dużej" GOT PTTK,

c/ wycieczka wielodniowa musi trwać co najmniej 9 dni, ale może być podzielona na najwyżej trzy trzydniowe etapy pod warunkiem odbycia wycieczek w tym samym roku,


Te 9 dni to przegięcie. Proszę spojrzeć z perspektywy innej niż emeryt mający dużo wolnego czasu...

d/ podczas odbywania wycieczek w Tatrach należy uzyskać co najmniej 180 pkt, przy czym co najmniej po 60 pkt należy zdobyć w Tatrach Wysokich, w Tatrach Zachodnich i na Podtatrzu.


No OK...
Chociaż jestem zdania że dużą GOT możnaby zdobywać w Tatrach i na Podtatrzu, przy założeniu 2-3 punktów pośrednich w Tatrach a całej reszty na Podtatrzu.

§ 10
GOT PTTK "Za Wytrwałość" zdobywa się według następujących zasad:


1. Posiadacz GOT PTTK w stopniu "dużym złotym" musi spełnić siedmiokrotnie wymogi niezbędne do przyznania któregokolwiek stopnia GOT PTTK w stopniu "małym" lub "dużym", z wyłączeniem odznaki w stopniu "popularnym".
2. Pierwsze sześć uzyskanych norm na poczet odznaki "Za Wytrwałość" wymaga zweryfikowania w danym sezonie w dowolnym Terenowym Referacie Weryfikacyjnym GOT PTTK5), przy czym w ciągu jednego roku można zweryfikować tylko jedną normę.


Ten punkt mi się podoba:
Weryfikację przeniesiono do TRW.

3. Zweryfikowanie siódmej normy, a tym samym stwierdzenie uzyskania odznaki "Za Wytrwałość" pozostaje w gestii Centralnego Referatu Weryfikacyjnego GOT PTTK w Krakowie.
4. Osoba, która powtórzyła dwukrotnie cykl zdobywania GOT PTTK i uzyskała ponownie odznakę "Za Wytrwałość" ma prawo noszenia odznaki "Za Wytrwałość" odrębnego wzoru.


§ 11
1. Do potwierdzania odbycia wycieczek w Książeczce GOT PTTK uprawnieni są - w zakresie posiadanych uprawnień terenowych - przodownicy turystyki górskiej PTTK.


Niby OK
Niemniej od dłuższego czasu sugeruję przyjęcia rozwiązania opartego na zaufaniu do kadry PTTK i przyjęcie systemu, że bez względu na specjalność, członek kadry programowej PTTK uczestniczący w wycieczce może ją potwierdzić.
Co innego gdy na wycieczce nie było przodownika/instruktora/członka kadry programowej PTTK.

2. Uprawnienia przodownika turystyki górskiej PTTK nadaje Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK na następujące grupy górskie: Tatry i Podtatrze, Sudety, Beskidy Zachodnie, Beskidy Wschodnie i Góry Świętokrzyskie.


2. Do potwierdzania wycieczek odbytych w zagranicznych pasmach górskich, górskich, o których mowa w §4 niniejszego regulaminu, uprawnieni są przodownicy turystyki górskiej PTTK posiadający uprawnienia na odpowiednie grupy górskie po stronie polskiej.


Genialne.
A jakie to są te "odpowiednie" grupy górskie?
Na przykład dla Małej czy Wielkiej Fatry? Tatry? A może Beskidy Zachodnie?

§ 12
1. Przyznanie GOT PTTK odbywa się na podstawie wypełnionej i potwierdzonej przez przodownika turystyki górskiej PTTK Książeczki GOT PTTK.

2. Wzór Książeczki GOT PTTK określa Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK. Prawa wydawnicze dotyczące Książeczki GOT PTTK oraz Regulaminu GOT PTTK udziela na okres kadencji KTG ZG PTTK.


Kolejny genialny zapis: od kiedy KTG ZG PTTK może dysponować jakimikolwiek prawami? KTG nie jest podmiotem obrotu prawnego, więc jeżeli już ktoś może decydować to ZG PTTK.

§ 13
Książeczkę GOT PTTK należy wypełniać zgodnie z następującymi zasadami:
1. W trakcie wycieczki należy zbierać w Książeczce GOT PTTK (strony 24-40) potwierdzenie pobytu w danym rejonie, przeważnie pieczątką dowolnej instytucji zawierającą nazwę miejscowości, obiektu itp.


No i znów geniusz Karpat...
Czy jeżeli zmieni się wydawca książeczek, ewentualnie z przyczyn edytorskich bo np. wejdzie gdzieś reklama, zmieni się układ stron, to trzeba będzie zmieniać regulamin? Odpowiedź brzmi: TAK!
Dlatego zapis (strony 24-40) należy usunąć z tekstu.

2. Potwierdzenie pieczątką nie jest konieczne, jeśli przodownik turystyki górskiej PTTK lub przewodnik górski uczestniczy w wycieczce, co poświadczy podpisem w Książeczce GOT PTTK.


3. Dopuszcza się jako dowód odbycia wycieczki - poza potwierdzeniami terenowymi - fotografie potwierdzające obecność turysty w punktach identyfikujących przebytą trasę.


Dopuszcza się...
Dowód odbycia wycieczki...
Boże jak to brzmi. Traktujemy zdobywcę jak petenta w urzędzie.
Rozumiem sens tego punktu, żeby wprowadzić możliwość potwierdzania odbycia wycieczek fotografiami. Myślę że lepiej by brzmiał ten zapis następująco:

Potwierdzeniem odbycia wycieczki są także fotografie potwierdzające obecność turysty w punktach identyfikujących przebytą trasę.
Brzmi to chyba trochę przyjaźniej?

3. Trasę odbytej wycieczki należy wpisać zgodnie z rubrykami Książeczki GOT PTTK i postanowieniami §8 ust.1 niniejszego regulaminu i przedłożyć przodownikowi turystyki górskiej PTTK do potwierdzenia.


4. Trasę wycieczki nie ujętej w Trasach punktowanych do GOT PTTK należy wpisać podając jej przebieg, odległość w kilometrach, sumę podejść w pełnych setkach metrów i punktację obliczoną według zasad określonych w §8 ust.1 niniejszego regulaminu.
5. Przy ubieganiu się u GOT PTTK w stopniach "dużych" trasę wycieczki należy wpisać podkreślając punkty pośrednie.
6. Wycieczki odbywane w zagranicznych pasmach górskich, o których mowa w §4 należy punktować według zasad określonych w §8 ust.1 niniejszego regulaminu.


7. Przodownik jest uprawniony do potwierdzenia odbycia wycieczek w Książeczce GOT PTTK:
a/ w zakresie posiadanych uprawnień terenowych, nawet jeśli nie był na wycieczce,
b/ poza zakresem swych uprawnień terenowych, jeśli brał udział w wycieczce.


No i tu wracamy do tego co wyżej, czyli możliwości potwierdzania przez inne osoby będące kadrą programową PTTK.

8. Przodownik turystyki górskiej PTTK sprawdza odbycie wycieczki, co potwierdza swoim podpisem z podaniem numeru legitymacji przodownika w odpowiedniej rubryce w Książeczce GOT PTTK.
4. Przodownicy turystyki górskiej PTTK są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania potwierdzeń terenowych.


§ 14
1. Ubiegający się o GOT PTTK w stopniach "popularnym", "małym brązowym", "małym srebrnym", "małym złotym" oraz "dużym brązowym i "dużym srebrnym" przedstawiają wypełnioną i potwierdzona przez przodownika turystyki górskiej PTTK Książeczkę GOT PTTK do weryfikacji dowolnemu terenowemu referatowi weryfikacyjnemu GOT PTTK (TRW GOT PTTK)5), zaś ubiegający się o GOT w stopniu "dużym złotym" i "Za Wytrwałość" - Centralnemu Referatowi Weryfikacyjnemu GOT PTTK (CRW GOT PTTK) w Krakowie. Do Książeczki GOT PTTK należy dołączyć potwierdzenie zweryfikowania ostatniego stopnia odznaki.


2. Książeczkę GOT PTTK należy złożyć do weryfikacji w TRW lub CRW GOT PTTK najpóźniej do dnia 31 stycznia następnego roku po roku, w którym uzyskano normę na dany stopień odznaki.


3. Ubiegający się o odznaki GOT PTTK lub normy "Za Wytrwałość" ponoszą jedynie koszty (jeśli takie występują) opłat pocztowych związanych z wysyłką zweryfikowanej Książeczki GOT.

4. Książeczka GOT PTTK z potwierdzeniem weryfikacji danego stopnia GOT PTTK jest zarazem legitymacją, która uprawnia do nabycia oraz noszenia odznaki.5. GOT PTTK nabywa się w placówkach PTTK za okazaniem zweryfikowanej odznaki w Książeczce GOT PTTK, natomiast odznaki "Za Wytrwałość", również za okazaniem Książeczki GOT PTTK - w Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie.


Sprzedawanie odznak za okazaniem książeczki GOT jest nieżyciowe - zapis ten jest po prostu oderwany od rzeczywistości. Pomijam milczeniem że trąca peerelem, kiedy z definicji nie wierzyło się nikomu...

§ 15
1, Wątpliwości mogące wynikać z interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzyga Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK w Krakowie.

2. Osoby zdobywające aktualnie GOT PTTK "Za Wytrwałość" robią to według dotychczasowych zasad.

3. Regulamin niniejszy, uchwalony został na posiedzeniu Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK w dniu …x….. i obowiązuje od dnia……y………

4. W okresie przejściowym, tj. od dnia …x……….do dnia ……y……….., GOT PTTK można zdobywać wedle zasad zawartych w regulaminie GOT PTTK opublikowanym w roku 2008, jak i według niniejszego regulaminu.

7 komentarzy:

 1. Nic nie piszesz jak się odnosisz do zmian ujętych w par. 8 p. 2 czyli do podwyższenia limitu potrzebnych punktów do zdobycia popularnej i małych GOT przez dzieci do lat 16, osoby pow. 50 r.ż. i niepełnosprawnych.
  Pozdrowienia z Rybnika

  OdpowiedzUsuń
 2. Można jeszcze potwierdzać odznakę, moim zdaniem, śladem z GPS-a.

  OdpowiedzUsuń
 3. Dla mnie wprowadzanie obowiązku zgodbywania małej srebrnej i małej złotej GOT w różnych grupach górskich jest niepotrzebnym utrudnieniem przy zdobywaniu małych odznak GOT. I tu bez znaczenia jest to muszą być cztery, trzy czy dwie grupy górskie na małą GOT. Niczemu to nie służy, a właściwie służy utrudnieniu zdobywania GOT.
  Góry nie znajdują się w całej Polsce i nie można tu adaptować zapisów z Regulaminu OTP, którą to OTP można zdobywać na terenie prawie całe Polski.

  OdpowiedzUsuń
 4. "Stary" regulamin GOT nie potrzebuje aż takich zmian!Kilka kosmetycznych poprawek można wprowadzić. Proponowany tutaj regulamin w znacznym stopniu utrudnia spokojne zdobywanie odznak. Ogranicza dowolność turysty do wybierania wycieczek górskich. NIEPOTRZEBNE KOMPLIKOWANIE SPRAWY. Nowym członków taki fakt będzie jedynie odstraszał. Też kiedyś nim byłem i łatwość w zdobywaniu co roku odznaki zachęcała mnie do dalszego wysiłku. Proponowane ograniczanie tylko zaszkodzi GOT! Kto będzie liczył 20% w Beskidzie Zachodnim 20% w Sudetach...czemu ma to służyć? ZAGMATWANIE SPRAWY KOMPLETNIE!

  OdpowiedzUsuń
 5. norma za wytrwalosc troche tego nie rozumiem ile trzeba zrobic punktów zeby miec zaliczoną jedną normę

  OdpowiedzUsuń
 6. @ Anonimowy 21.07.2010
  Na jedną normę ZW trzeba zdobyć przynajmniej tyle ile na małą brązową.

  OdpowiedzUsuń
 7. Opowiadam się za likwidacją limitów wieku przy zdobywaniu popularnej i małych odznak GOT. 4 czy 5 latek moze już śmiało wędrować po górach i zdobywać szczyty. W tym wieku bardzo latwo jest zrodzić w dziecku pasję do gór, a odznaka może stanowić wspaniałą nagrodę i zachętę do dalszego ich poznawania. Proponuję także nie wprowadzać obowiązku zdobywania punktów w różnych pasmach górskich na stopień mały srebrny GOT, ewentualnie takze na stopień mały złoty GOT.

  Łukasz

  OdpowiedzUsuń